Domnievam sa, že v každej komlóšskej, presnejšie v každej dolnozemskej evanjelickej rodine, mali rodinnú Bibliu či spevník, tranoscius.

Pri listovaní v týchto starých rodinných bibliách zavanie na každého kúsok vlastnej histórie, histórie rodu.

 

 

Osobitná autentičnosť rodinných zápisov na voľných stranách, poskytuje pomerne presné genealogické  záznamy.  Rukopisné texty, zvyčajne vo forme jednoduchého záznamu významnej rodinnej udalosti napr.   o narodení, úmrtí ale aj  o presťahovaní.

Prepis: „ Roku 1844 sme sem prišli do tohto domu.“

V textoch je zaujímavé sledovať okrem obsahovej stránky i písmo. V tomto prípade človeka, pravdepodobne s najzákladnejším  vzdelaním. V texte možno  sledovať vplyv Kralickej češtiny  napr.  v spojení „pred poledním“, oproti  v komlovštine „pred poluním“. Ďalej je to používanie písmena „g“ namiesto neskoršie používaného „j“  napr. „ Matagzz“,  viď.  zápis o udalostiach v rokoch 1833 a 1840, oproti zápisu  „Matajsz“  z roku 1855. Písmeno „g“  vo význame „j“  sa  pravdepodobne dostalo do textu pod vplyvom švabachom písaného  biblického textu.

Zrejme pod tým istým vplyvom v neskoršom období,  bola i snaha „cifrovane“ písať   začiatočné  písmená,  najmä pri menách a priezviskách. Tak ako je to v i tomto výtlačku Biblie,  kde začiatočné písmená kapitol sú tlačené ozdobným písmom.

Bližší pohľad na zápisy v Biblii  ukázal aj na vývin  písanej podoby priezviska,  od najstaršieho zápisu  „Matagzz, Matajz,  Matajsz“, až po dnešnú podobu „Matajs“.

Tiež je zaujímavé a prekvapivé sledovať vypísanosť písma, napr. zápis z roku 1849 i keď málo čitateľný, pôsobí značne vypísaný. Je treba mať na zreteli,  že išlo o roľníkov,  kde nejaké  rozsiahle a časté vytváranie písaných textov nie  je pravdepodobné.

Zápisy údajov z rodinných záznamov boli porovnané s údajmi prepisov z matrík evanjelickej cirkvi v Slovenskom Komlóši a bez prekvapenia  možno konštatovať, že  výsledky porovnania sú  až  na malé odchýlky zhodné. Presné sa ukázali i zápisy, ktoré boli robené dodatočne, s odstupom aj rokov. Zápisy  obsahovali  v dvoch prípadoch aj upresňujúce  údaje o hodine narodenia.

Na strane druhej,  matričné zápisy  verifikovali dátumy narodení, uvádzané vo forme   narátavania alebo odrátavania  dní,  od  významných kalendárnych či cirkevných dní,  napr.  „narodil sa  na Gregora“,   „ desiaty deň po Lucky“.

Zápisy obsahujú záznamy  rodiny  Juraja Matajsa, manželka Anna Moravská a záznamy  rodiny ich najstaršieho syna  Juraja, manželka Anna Kmeťková. Je potrebné poukázať  i na to, že záznamy o narodení detí neboli úplné, keď takmer všetky  deti, ktoré zomreli v útlom veku, zaznamenané neboli.

Údaje do tohto článku boli čerpané zo zachovanej  rodinnej Biblii, ktorú na Slovensko pri presídlení priniesli moji starí rodičia Štefan Matajs  a Eva r. Matejdesová,  ktorí žili v Matúškove.

Nie je známe, kedy bola Biblia vydaná a ani kedy sa dostala do vlastníctva rodiny Matajsovcov.  Prvé zápisy v nej uvedené  sa vzťahujú na rok 1831. Prvý doložený majiteľ je Matajsz Gyorgy z roku 1856.

Záznam okrem výzvy na vrátenie Biblie v prípade nálezu, dokumentuje aj ozdobné písanie veľkých písmen.

V 2. predslove  tejto Biblie je uvedený dátum  1722,  nedeľu 14. po sv. Trojici. Bolo by veľmi trúfalé predpokladať a dosť nepravdepodobné, že  sprevádzala rodinu na ceste na Dolnú zem  a po storočiach späť na Slovensko. Ale ktovie ...!

Čo môže priniesť skúmanie zápisov v rodinných Bibliách vo všeobecnosti:

  • motiváciu a dobrý základ na ďalšie pátranie po predkoch a rodinných väzbách,
  • udržanie,  prípadne doplnenie generačnej línie rodu, aj vzhľadom na neúplnosť matrík,
  • opraviť nepresné údaje o udalostiach v rodine, zachytené v matrikách.
  • Pomerne častý výskyt takýchto chýb bol zistený pri prepise cirkevných matrík Slovenského Komlóša. (Rukopis pripravovanej publikácie kolektívu autorov z OZ Genealógia dolnozemských Slovákov),
  • pri nezriedkavej zmene priezvisk dolnozemských Slovákov, môže byť najefektívnejším  a veľakrát jediným zdrojom poznatku,
  • rôzne iné poznatky o príbuzných (napr. ako záložka, slúžil obkreslený obrys chodidla môjho starého otca,  zrejme pre potreby čižmára, na základe ktorého som usúdil,  že  starý otec  žil na veľkej nohe, hoci bol najmenej o 15 cm nižší,  veľkosť našich chodidiel je zhodná), ale i vážnejšie témy ako napr. zhrnutie  životnej púte, čo slúžilo  pravdepodobne ako  podklad k odobierkovej reči pri pohrebe.

 

Záznam o úmrtí Juraja Matajsa a jeho manželky Anny r. Moravskej

 

Záznam o narodení Adama Matajsa z roku 1855, ktorý obsahuje i upresňujúce údaje o hodine narodenia  (o jedenástej slovom aj číslicou), pomenovanie dňa v týždni (sobota), ale aj udanie narodenia pripočítavaním dní (na desiaty deň po Lucky)

 

Dodačný záznam, ktorým boli zapísané jednorázovo deti Juraja Matajsa a Anny Kmeťkovej.