Po siedmych rokoch sústavnej práce na postupnom spracovaní matrík dolnozemských obcí založených Slovákmi máme v databáze už vyše 600 000 spracovaných matričných záznamov (krsty, sobáše, úmrtia). Doteraz sme takto spracovali matriky obcí najmä z okolia Slovenského Komlóša - Komlóš, Nadlak, Bánhedeš, Ambrózka, Čanádalbert, Pitvaroš za obdobie od ich vzniku po rok 1947. Dokončujeme spracovanie matrík Békešskej Čaby, začali sme spracovávať matriku Sarvaša. Postupne spracovávame aj matriky slovenských obcí z oblasti Vojvodiny v Srbsku (Báčska Palanka, Kulpín).

V databáze spracované údaje zahŕňajú už pomerne veľkú časť Slovákmi osídlených dolnozemských obcí, za dosť dlhé časové obdobie. Dá sa povedať, že aj z pohľadu štatistiky už má databáza značnú výpovednú hodnotu. Informácií je už dosť na to, aby sa z nich dali robiť rôzne štúdie.

Takto sme sa pokúsili zdokumentovať, ktoré konkrétne rody sa na dolnú zem presídlili z oblasti okolo Očovej. Dobrý podklad k tomu poskytuje matrika Nadlaku. Nadlak sa začal Slovákmi osídľovať od roku 1802. Množstvo Slovákov prišlo do Nadlaku z Komlóša.

 

Osídlenie Nadlaku Komlóšanmi popisujú Daniel Zajac a Ľudovít Hán v knihe „Dejepis starého i nového Nadlaku“ nasledovne.  „...keď 27.8.1800 milostivý kráľ vydal nariadenie, aby medzi nimi a Ruminmi chotár tento rozdelený bol. Na to pristali Komlóšania a s niektorými čabianskymi a sarvašskými Slovákmi zmluvu asi 200 rodín podpísalo, potom roku 1802 v jeseň im vymerané zeme poorali, zasiali, na zimu sa ale každý jeden do svojej domoviny navrátil.

Roku 1803 ... poponáhľali sa do svojej novej vlasti a domy stavať začali

Ako je popísané v knihe „Matrika Slovenského Komlóša“ kolegyňa Renata Gombárová analýzou matričných záznamov (najmä krsty a úmrtia detí) identifikovala rodiny, ktoré sa v období rokov 1802 – 1805 presídlili z Komlóša do Nadlaku. Identifikoval spolu 767 osôb. (Je zaujímavé, že mnoho rodín prihlásených na presídlenie sa napokon nepresídlilo, ale zase sa presídlilo aj mnoho rodín, ktoré v zozname prihlásených neboli.

Ako vidno, Nadlak osídľovali najmä Komlóšania, ale veľa ľudí prišlo aj priamou migráciou z "hornej zeme". A v matrikách úmrtí Nadlaku nájdeme často zmienku o pôvode daného zosnulého. Aby bola naša analýza väzieb na Očovú čo najpresnejšia, naindexovali sme do našej databázy aj matriku sobášov z cirkevného zboru v Očovej za obdobie rokov 1780 - 1820. Tieto sobáše sme sa následne pokúsili "napárovať" na záznamy z matrík v okolí Nadlaku.

V matrike sobášených cirkevného zboru v Očovej sú aj záznamy o obyvateľoch z priľahlých osád, ako Čerín, Dúbravica, Hrochoť, Sebedín, Zolná a p. Za obdobie rokov 1780 – 1820 je v matrike ECAV v Očovej zaznamenaných spolu 904 sobášov.

Mapka Očovej a okolia

Ako sme teda postupovali v našej analýze:

 • Ako prvé sme nahrali sobáše matriky Očovej za obdobie rokov 1780 – 1820
 • Následne sme sa pokúsili zdokumentovať(spárovať) záznamy o krstoch či úmrtiach v už naindexovaných vyššie spomenutých dolnozemských matrikách (pre zjednodušenie ich budeme nazývať matrika regiónu) na záznamy o sobášoch z matriky Očovej. Teda hľadali sme take záznamy o krstoch, či úmrtiach v “matrike regiónu”, kde údaje o otcovi a matke zodpovedali údajom o ženíchovi a neveste v matrike Očovej. Samozrejme musel aj dátum krstu, či úmrtia na dolnej zemi logicky zodpovedať dátumu sobáša v matrike Očovej.
 • Takto sme vybrali sobáše z matriky Očovej, ktoré mali dokázateľne väzbu na dolnozemské matriky.
 • Z toho sme potom vytvorili zoznam priezvisk “čeľadných otcov”, ktoré dokázateľne pokračovali v spracovaných dolnozemských matrikách.
 • U týchto priezvisk sme zdokumentovali prvý výskyt tohto priezviska v “matrike regiónu”
 • Priezviská, ktoré sa v “matrike regiónu” vyskytujú až po roku cca 1803 sú s veľkou pravdepodobnosťou pôvodom z Očovej a okolia.

Matrika ECAV v Slovenskom Komlóši bola vedená od roku 1746, matrika ECAV v Békešskej Čabe bola vedená od roku 1728. Matrika Nadlaku od roku 1803, Pitvarošu od roku 1824, Čanádalbertu, Ambrózky a Bánhedešu až po roku 1844

Najčastejšie sa vyskytujúce priezviská ženíchov v matrike Očovej

 • Mazúch    35
 • Holík      34
 • Dorotovič  26
 • Ostrolucký 26
 • Uhliar     26
 • Blaško     23
 • Škamla     19
 • Debnár     17
 • Kováč      17
 • Senko      15
 • Selecký    15
 • Poničan    13
 • Maľa       13
 • Borguľa    12
 • Chabada    12
 • Sedliačik  12

 

Priezviská z matriky sobášov v Očovej, ktoré sa vyskytujú v “matrike regiónu”

Priezvisko       prvý výskyt v matrikách regiónu

 • Boháčik   úmrtie   1831                      Nadlak  (výskyt aj v Čabe 1769)
 • Čilo       úmrtie   1828                      Nadlak
 • Debnár     mrtie    1758                      Komlóš Čaba Sarvaš Hrochoť…
 • Dorotovič  sobáš    1752                      Komlóš Čaba Pitvaroš Nadlak…
 • Fiľo       úmrtie   1789                      Komlóš Čaba Vasárhely Battonya Nadlak
 • Galis      sobáš    1804                      Nadlak (priezvisko ale hojne v matrike Čaby )
 • Holík      úmrtie   1807                      Komlóš Nadlak Pitavroš
 • Hraško     sobáš    1806                      Komlóš Čaba Nadlak Pitvaroš (Zolná pri Očovej)
 • Chabada    sobáš    1816                      Nadlak
 • Jaso       úmrtie   1828                      Nadlak Pitvaroš
 • Jasovský   sobáš    1820                      Nadlak Pitvaroš Bánhedeš..
 • Karkalík   úmrtie   1819                      Komlóš
 • Kmeť                1747                      Komlóš
 • Kožuch    úmrtie    1816                      Nadlak Pitvaroš Bánhedeš (Očová, ale aj Rozložná)
 • Kriek     úmrtie    1806                      Nadlak
 • Krnáč     sobáš     1769                      Komlóš
 • Macek     sobáš     1806                      Nadlak
 • Maľa                1760                      Komlóš
 • Martinec            1819                      Nadlak
 • Matuška   úmrtie    1762                      Komlóš
 • Muránsky            1806                      Nadlak Pitvaroš
 • Nigríni   úmrtie    1749                      Komlóš (asi sa časom premenilo na Igríni )
 • Pavlík    sobáš     1748                      Komlóš
 • Pivolus   úmrtie    1818                      Nadlak
 • Plavec    úmrtie    1807                      Nadlak Čaba
 • Rajčok    sobáš     1826                      Komlóš  
 • Sámeľ     úmrtie    1847                      Komlóš Nadlak Bánhedeš…
 • Sedliačik           1807                      Nadlak
 • Šemetka             1808                      Nadlak, Komlóš…
 • Šiagi               1819                      Nadlak
 • Sláva               1809                      Nadlak
 • Šouc      úmrtie    1812                      Nadlak Pitvaroš
 • Srnka               1793                      Komlóš
 • Tiekal   sobáš      1818                      Nadlak
 • Turian              1812                      Nadlak Pitvaroš Čanádalbert
 • Valentík            1760                      Komlóš
 • Valocka   úmrtie    1806                      Komlóš
 • Zahorec  sobáš      1765                      Komlóš
 • Zolňan    narod.    1819                      Nadlak

Je teda možné tvrdiť, že priezviská z Očovej, ktoré sa v “matrike regiónu” vyskytovali až po roku 1803 s veľkou pravdepodobnosťou prišli na dolnú zem práve z oblasti Očovej.

Takto boli identifikované priezviská:

Boháčik, Čilo, Holík, Hraško, Chabada, Jaso, Jasovský, Karkalík, Kriek, Macek, Martinec, Muránsky, Pivolus, Sámeľ, Sedliačik, Šemetka, Šiagi, Sláva, Šouc, Tiekal, Turian, Valocka

 

Podrobná analýza niektorých rodov z Očovej, ktoré pokračujú v matrikách okolo Komlóša

                               

Juraj Šemetka z Očovej

 • V prvej generácii rodičia Ján Šemetka a Magdaléna Vranková, obaja z Očovej sa sobášili v Očovej dňa 2.2.1785. Ešte v Očovej sa im 27.3.1803 narodil syn Juraj. Niekedy v období 1804 – 1820 sa presídlila do Nadlaku.
 • V druhej generácii – sa 27.11.1821 Juraj Šemetka ženil s Evou Slavkovou z Nadlaku (rodičia Evy prišli do Nadlaku z Komlóša).

V období 1828 – 1832 manželia Juraj Šemetka a Eva Slavková museli žiť na Pitvaroši, lebo sa im tu narodili 3 deti Juraj, MáriaMartin. (Je veľmi pravdepodobné, že sa im narodili deti aj skôr, keďže sa sobášili už v roku 1821, avšak v nami spracovaných matrikách sa nedajú dohľadať.)

Po roku 1832 sa rodina pravdepodobne opäť presťahovala do Nadlaku, lebo sa im v Nadlaku narodili deti Adam (*1833), Štefan (*1836)  a Alžbeta (*1842).

V období medzi rokmi 1842 – 1845 sa rodina zase presťahovala, tentokrát do Bánhedešu. Tu sa im 17.7.1845 narodila dcéra Zuzana.

 • V tretej generácii sa Štefan Šemetka 3.1864 v Bánhedeši oženil s Annou Demkovou, tiež z Bánhedeša a narodilo sa im tu 12 detí (Štefan, Zuzana, Pavol, Pavol, Ján, Mária, Anna, Judita, Alžbeta, Ján, Ondrej a Zuzana), z ktorých 4 (Zuzana, Pavol, Ján a Zuzana) sa nedožili dospelosti.
 • V štvrtej generácii sa Pavol Šemetka v Bánhedeši ženil 12.1.1897 s Annou Vargovou z Pitvaroša (predkovia Anny Vargovej pochádzali z Rejdovej – vetva Kostka, z Málinca – vetva Matúš a vetva Lipták, zo Slovenskej Stamory – vetva Ponický)

V Bánhedeši sa im narodilo 13 detí (Anna, Zuzana, mŕtvonarodené, Zuzana, Pavol Alžbeta, Alžbeta, Mária, Alžbeta, Judita, Žofia, Martin, Ján) z ktorých sa iba 5 dožilo dospelosti (Zuzana, Pavol, Mária, Alžbeta, Judita)

 • V piatej generácii sa v roku 1926 Pavol Šemetka (*8.1.1903) ženil s Helenou Hovorkovou z Bánhedešu a mali spolu 6 detí (Pavol, Helena, Judita, Anna, Zuzana a František). Rodina sa v roku 1947 presídlila do Nededu.

Takto priezvisko Šemetka putovalo z Očovej pri Zvolene a v priebehu času sa dostalo cez Nadlak, Pitvaroš, Bánhedeš až do NededuVlčian.

Hrob Pavla Šemetku (bratranca Štefana Šemetku) s manželkou Annou Moravskou vo Vlčanoch.

Grafické znázornenie genézy priezviska Šemetka cez 5 generácií

Juraj Jasovský z Očovej

 • V prvej generácii rodičia Juraj Jasovský (pôvodom zo Sliezska) a Anna Fiľo – Škrupina z Očovej sa sobášili v Očovej dňa 11.2.1811. Ešte v Očovej sa im v roku 1813 narodil syn Juraj. Niekedy v období 1817 – 1835 sa rodina presídlila do Nadlaku. Či sa s manželom Jurajom (umrel v Nadlaku v roku 1835) presídlila aj Anna nevieme povedať, lebo v matrikách sa nepodarilo dohľadať jej úmrtie.
 • V druhej generácii – mali bratia Juraj a Ján Jasovský v Nadlaku sobáš v jeden deň, 11.1835. Juraj Jasovský sa ženil s Máriou Muránskou z Nadlaku (pôvod rodičov Márie sa nepodarilo dohľadať). V období 1841 – 1851 manželia museli žiť na Pitvaroši, lebo sa im tu narodil0 10 detí (Mária, Zuzana, Ján, Juraj, Anna, Ondrej, Metej, Pavol, Mária, Mária) z ktorých sa iba 3 dožili dospelosti (Zuzana, Ján a Pavol).
 • V tretej generácii sa 23.11.1875 v Pitvaroši ženil Pavol Jasovský Zuzanou Urbančokovou z Pitvaroša (ktorej predkovia pochádzaju aj zo  Šivetíc – vetva Mrevko, Rozložnej – vetva Denko, Sarvašu – vetva Šonkoľ a Buzáš).

V Pitvaroši sa im narodilo 9 detí (Zuzana, Mária, Alžbeta, Pavol, Ján, Ondrej, Štefan, Juraj, Jozef), z ktorých sa dospelosti dožilo 8.

 • Vo štvrtej generácii sa Pavol Jasovský11.1906 ženil na Pitvaroši s Annou Stratinskou z Pitvaroša. Predkovia Anny Stratinskej pochádzajú aj zo Zaškova – vetva Repka, Sarvašu – vetva Buzáš. Manželom sa na Pitvaroši narodilo 10 detí (Pavol, Štefan, Adam, Štefan, Martin, Pavol, Ján, Štefan, Ondrej, Michal) z ktorých sa dospelosti dožilo 5 (Adam, Martin, Pavol, Ján, Štefan)
 • V roku 1947 sa rodina transportom B-40-4-16 presídlila na Slovensko. Potomkov rodiny nájdeme pochovaných na cintorínoch v Sládkovičove, Malej Mači, ale aj v Trnave.

Takto priezvisko Jasovský putovalo z Očovej cez Nadlak, Pitvaroš až do Sládkovičova.

 

Hrob Pavla Jasovského s manželkou Annou Stratinskou v Sládkovičove.

Grafické znázornenie genézy priezviska Jasovský cez 4 generácie